Dala Klimat AB Logo

Övermo Millavägen 15, 79335 Leksand


Telefon:

Dala Klimat AB Logo

Övermo Millavägen 15, 79335 Leksand
Hitta till oss

Telefon:

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy förtydligar hur vi samlar och behandlar dina personuppgifter i förhållandet till dig som kund eller potentiell kund av våra tjänster i byggnadsplåt, ventilation, eller konsult eller för att beställa varor.  Frågor om denna policy kan ställas via e-post till Dala Klimats personuppgiftsansvarig, Peter Prepuk (peter.prepuk@dalaklimat.se).

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du beställer en tjänst eller varor samlar vi in dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post adress, fastighetsadress) och företagsuppgifter för att utföra tjänsten och fakturering samt för att ansöka eventuell ROT-avdrag och tillsätta till garantiregistret. OBS! Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för kund som är en enskild firma.  En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns i bilaga 1. 

Vid förfrågan, använder vi kontaktuppgifterna som du ger oss för att diskutera uppdraget och eventuell skicka dig en offert. Om du nekar offerten, kommer vi att radera hela e-postkedjan från e-postsystemet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dala Klimat samlar in dessa personuppgifter om dig som kund för att kunna tillhandahålla tjänsten och fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal. Efter tjänsten är utförd, använder vi uppgifterna för att fakturera och ansök eventuell ROT-avdrag, samt sparar vi uppgifterna för garanti-syftet. Vi kan använda uppgifterna för att ta kontakt med dig om eventuell återkallelse av en anläggning, eller för att hantera regelbundna efterbeställningar t.ex. filter där vi har haft beställningar förut. Du kan när som helst avregistrera från vidare kontakt. När du kontaktar oss via e-post, telefon eller SMS samlar vi informationen om dig för att kunna hantera ärendet och kunna kontakta dig. Besöker du Dala Klimats hemsida och använda kontaktformen samtycker du för behandlingen av dina uppgifter som du har valt att dela med oss. Vi uppmanar dig att inte skriva känsliga information eller personnummer i fältet där man beskriver ärendet.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi använder tre elektroniska program där vi lagrar personuppgifter med syftet av e-post hantering, i bokföring och projektledning. Ibland uppstår supportfrågor med de elektroniska system som vi använder som betyder att personer utanför Dala Klimat kan ha tillgång till informationen. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet. 

Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag (underentreprenör) för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi kan också behöva behandla dina uppgifter när vi ansöker ROT-avdrag, eller delar dem vid begäran av en myndighet med särskilt lagligt uppdrag.

Vi använder aldrig personuppgifter med syftet av marknadsföring/nyhetsbrev och vi delar aldrig vårt kundregister med tredje-parter. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Dala Klimat sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets/relations upphörande kommer Dala Klimat att radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. 

Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta Peter Prepuk (peter.prepuk@dalaklimat.se) som är personuppgiftsansvarig.